Skip to content

Metsä Group on Suomen startup-ystävällisin yritys 2022, Pirkanmaan Osuuskaupalle tunnustus

  • by

MEDIATIEDOTE 2.2.2023 klo 8.30

Metsä Group on Suomen startup-ystävällisin yritys 2022, Pirkanmaan Osuuskaupalle tunnustus

Metsä Group on valittu Suomen startup-ystävällisimmäksi yritykseksi vuonna 2022. ”Metsä Group on osoittanut erinomaista kykyä pilotoida uusia yhteistyömuotoja startup-yritysten kanssa”, palkintoraati kommentoi.

“Olemme erittäin kiitollisia ja ylpeitä siitä, että määrätietoinen panoksemme on johtanut jälleen tähän tunnustukseen”, kertoo startup-sijoitustoiminnasta Metsä Groupissa vastaava Erik Kolehmainen. ”Osallistumisemme on muutakin kuin pelkkää pääoman sijoittamista lupaaviin startup-yrityksiin. Strategisen yhteistyön ansiosta startupit hyötyvät Metsä Groupin teollisista voimavaroista ja osaamisesta, mikä helpottaa metsäpohjaista biotaloutta edistävää tutkimusta ja kehitystä sekä innovaatioita.”

Voittajan valintakriteereitä ovat suurten yritysten startup-ystävällinen asenne ja toiminta. Arviointiin sisältyvät startup-yrityksille tarjotut yhteistyömahdollisuudet, prosessit ja valmiudet. Palkintoraati arvioi kehittämisen startup-ystävällisen toiminnan vaikuttavuutta viimeisten 12 kuukauden ajalta. Palkintoraadin edustajat Tommi Uitti ja Juho Rissanen ovat iloisia siitä, että suuret suomalaiset yritykset kokeilevat aktiivisesti ja enenevässä määrin uusia toimintamalleja startup-ekosysteemitoiminnassa.

”Metsä Group on tarjonnut yrityksen omia resursseja ja pilottimahdollisuuksia konkreettisesti startup-yritysten käyttöön. Ylimmän johdon osallistuminen startup-yhteistyön päätöksentekoon on selkeä merkki tiiviin startup-yhteistyön strategisesta tärkeydestä”, Tommi Uitti sanoo.

“Merkittävä uusi kehitys startup-ystävällisessä toiminnassa” -kunniapalkinto myönnettiin Pirkanmaan Osuuskaupalle. “Startupien kanssa tehdyissä erilaisissa kokeiluissa, uudenlaisissa avauksissa ja hyvin organisoiduissa yhteistyömalleissa olisi monelle suuremmalle yritykselle merkittävää potentiaalia. S-Lab Pirkanmaa on tällainen uusi avaus ja kontaktipiste kumppanuuksille.”, Juho Rissanen toteaa.

”Tulevaisuuden kuluttaja ja muuttuva maailma kirittävät meitä etsimään jatkuvasti uusia keinoja toteuttaa osuustoiminnan ydinajatusta. S-Lab Pirkanmaa on pitkäjänteisen kehitystyön tulos, ja startupien kanssa muokkaamme toimintaamme vastaamaan entistä ketterämmin asiakkaiden odotuksiin. Kokeilut ovat kumppanuuksiemme ytimessä ja haemme aktiivisesti uusia skaalauspotentiaalisia ratkaisuja. Kokeilemalla myös kumppanuusreseptimme kehittyy ja asiakkaat hyötyvät elämää helpottavista ja hyvinvointia luovista palveluinnovaatioista”, sanoo Pirkanmaan Osuuskaupan palveluliiketoiminnan kehityspäällikkö Mia Häkkinen.

Suomen startup-ystävällisin yritys -kilpailuun osallistui valikoitu joukko Suomen suurimpiin kuuluvia yrityksiä. Vuosittaisen kilpailun tavoitteena on kiinnittää huomiota startup-yhteistyöhön ja tarjota käytännön malleja hyödynnettäväksi toimintakulttuurin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Startup-yhteistyön avulla voi kehittää uusia teknologioita ja tuotteita asiakkaille sekä lisätä suurten yritysten ketteryyttä ja innovatiivisuutta kehityskumppanina.

Lisätietoja medialle:

Suomen startup-ystävällisin yritys -kilpailu

Palkinnot jakoi viidennen kerran yrittäjyys- ja startup-yhteisö Tribe Tampere. Kilpailun päätoteuttaja oli teknologian ja yritystoiminnan rajapinnassa toimiva monialainen BrainStormCorner. Tribe Tampere ja BrainStormCorner tukevat uusien yhteistyöideoiden kehittämistä Suomen startup-ekosysteemissä.

Lisätietoja: www.startupfriendly.co

Suomen startup-ystävällisin yritys 2022 -pääpalkinnon saaja:

Erik Kolehmainen, VP, Corporate Venturing, Metsä Spring
erik.kolehmainen@metsagroup.com
www.metsagroup.com

“Merkittävä uusi kehitys startup-ystävällisessä toiminnassa” -kunniapalkinnon saaja:

Mia Häkkinen, Business Development Manager, Pirkanmaan Osuuskauppa
mia.k.hakkinen@sok.fi
pirkanmaanosuuskauppa.fi

Palkintoraadin puheenjohtaja:

Tommi Uitti, Tribe Tampere
tommi.uitti@tribetampere.com
tribetampere.com

Kilpailun päätoteuttaja:

Juho Rissanen, BrainStormCorner
discuss@brainstormcorner.com
www.brainstormcorner.com


MEDIA RELEASE 2.2.2023 8:30h 

Metsä Group is the most startup-friendly company in Finland 2022, a recognition for Pirkanmaan Osuuskauppa 

Metsä Group has been selected as the most startup-friendly company in Finland in 2022. “Metsä Group has demonstrated excellent ability to pilot new forms of cooperation with startup companies,” commented the jury. 

“We are very grateful and proud that our determined contribution has led to this recognition again,” says Erik Kolehmainen, who is responsible for startup investment operations at Metsä Group. “Our participation is more than just investing capital in promising startup companies. Thanks to the strategic cooperation, the startups benefit from Metsä Group’s industrial resources and know-how, which facilitates research and development and innovations that promote the forest-based bio-economy.” 

The selection criteria for the winner are the startup-friendly attitude and operations of large companies. The evaluation includes the collaboration opportunities, processes and capabilities offered to startup companies. The award jury evaluates the effectiveness of the development’s startup-friendly operations over the past 12 months. The representatives of the award jury, Tommi Uitti and Juho Rissanen, are happy that large Finnish companies are actively and to an increasing extent experimenting with new operating models in startup ecosystem operations. 

“Metsä Group has offered the company’s own resources and pilot opportunities concretely for the use of startup companies. The participation of top management in the decision-making of startup cooperation is a clear sign of the strategic importance of close startup cooperation,” says Tommi Uitti. 

The “Major new development in startup-friendly activities” honorary award was awarded to Pirkanmaan Osuuskauppa. “Different experiments with startups, new openings and well-organized cooperation models have significant potential for many larger companies. S-Lab Pirkanmaa is such a new opening and contact point for partnerships,” states Juho Rissanen. 

“The consumer of the future and the changing world force us to constantly look for new ways to realize the core idea of cooperatives. S-Lab Pirkanmaa is the result of long-term development work, and together with startups, we modify our operations to meet customer expectations even more flexibly. Experiments are at the heart of partnerships, and we actively seek new solutions with scaling potential. By experimenting, our partnership recipe also develops, and customers benefit from service innovations that make life easier and create well-being,” says Pirkanmaa Osuuskauppa’s service business development manager Mia Häkkinen. 

A selected group of Finland’s largest companies participated in the most startup-friendly company competition in Finland. The goal of the annual competition is to draw attention to startup cooperation and offer practical models to be used to improve the operating culture and competitiveness. With the help of startup cooperation, companies can develop new technologies and products for customers and increase the agility and innovation of large companies as development partners. 

Further information for media: 

The Most Startup-Friendly Company Competition in Finland 

The awards were given out for the fifth time by the entrepreneurship and startup community Tribe Tampere. The main organizer of the competition was the multidisciplinary BrainStormCorner, which operates at the interface of technology and business. Tribe Tampere and BrainStormCorner support the development of new cooperation ideas in the Finnish startup ecosystem. 

Further information: www.startupfriendly.co

The Most Startup-Friendly Company in Finland – The Award Winner in 2022:  Erik Kolehmainen, VP, Corporate Venturing, Metsä Spring 

erik.kolehmainen@metsagroup.com 
www.metsagroup.com

“Major new development in startup-friendly activity” – The Honorary Award:  Mia Häkkinen, Business Development Manager, Pirkanmaan Osuuskauppa

mia.k.hakkinen@sok.fi
pirkanmaanosuuskauppa.fi

Chairperson of the Jury:  Tommi Uitti, Tribe Tampere 

tommi.uitti@tribetampere.com 
tribetampere.com

The main organizer of the competition:  Juho Rissanen, BrainStormCorner 

discuss@brainstormcorner.com
www.brainstormcorner.com