Skip to content

Privacy Policy

Tietosuojailmoitus (terms of privacy protection), vuoden 2022 The Most Startup Friendly -kilpailu, 29.9.2022

Päivitetty viimeksi 29.9.2022

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen startuptukiyhdistys ry

Åkerlundinkatu 8, 33100 TAMPERE

2. Yhteyshenkilö henkilörekisteriä ja tietosuojailmoitusta koskevissa asioissa

Tommi Uitti, 040-367 5698, tommi.uitti@tuni.fi

Tampereen startuptukiyhdistys ry

3. Kuvaus kilpailusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palveluntuottajat eli Tampereen startuptukiyhdistys ja BrainStormCorner toteuttavat:

– The Most Startup Friendly Company in Finland Competition 2022 (Suomen startup-ystävällisin yritys 2022 -kilpailu) on yhteistuotantoa Tampereen startuptukiyhdistyksen (Y-tunnus 2869288-9) ja BrainStormCornerin kanssa (Y-tunnus: 1722786-9)

– The Most Startup Friendly Company in Finland Competition 2022 -kilpailussa kerätään erilaisia tietoaineistoja loppuvuonna 2022. Tällä tietosuojailmoituksella ilmoitetaan ainoastaan tämän kilpailun yhteydessä kerättävän aineiston rekisteritiedot. Jos muuta aineistoa kerätään myöhemmissä vaiheissa, tätä tietosuojailmoitusta päivitetään ja niistä ilmoitetaan erikseen.

– Vastaava kilpailu on toteutettu vuodesta 2018 lähtien, ja kilpailussa tapahtuvaa arviointiosuutta käytetään suurten yritysten startup-yhteistyön arvioimiseksi. Selvitämme suurten yritysten startup-ystävällisyyttä ja toimintaympäristöä useista näkökulmista.

– Henkilötietoja käsitellään lainmukaisella tavalla, ja tietojen käsittelystä, säilyttämisestä ja luovuttamisesta on kerrottu tarkemmin tämän tietosuojailmoituksen kuvauksessa. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen rekisterinpitäjän velvoitteita henkilötietojen käsittelystä. 

– Kilpailun yhteydessä muodostuu kaksi rekisteriä: henkilörekisteri, jossa on tiedot yrityksen yhteyshenkilöistä ja näiden yhteystiedoista, ja yritysrekisteri, jossa on kyseistä yritystä koskevia tietoja ja näkemyksiä.

– Kilpailun vastaajaehdokkaat on vaiheittain poimittu julkisista tietolähteistä (esimerkiksi yritysten omat internet-sivut, ammatillinen sosiaalinen media Linkedin ym). 

– Kilpailun toteuttaja lähettää vaiheittain loppuvuonna 2022 näille poimituille henkilöille kullekin vuorollaan kysymyksiin vastauspyynnön. Näiden vastausten perusteella muodostuu vastausaineisto, jota käytetään kilpailun analyysivaiheessa tietojen analysointiin.

– Henkilötietoja käytetään vain yrityksen edustajan kontaktointiin yhteyden saamiseksi, eikä niistä koosteta vastausaineistoa kilpailun analyysiosuuteen.

– Palveluntuottajat noudattavat voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen ja ottaa huomioon tietosuojaan liittyviä vakiintuneita käytäntöjä ja sen mitä on erikseen kunkin osapuolen kanssa sovittu.

4. Yritysrekisterin ja vastausaineiston tietojen käsittely

Yrityksen edustajan antamia vastausaineistoja yhdistetään ja analysoidaan kilpailun periaatteiden mukaisesti.

Potentiaaliset kilpailun osallistujayritykset on kerätty yritysrekisteriin itsenäisesti ja monipuolisesti eri julkisista lähteistä. Yritysrekisteri ja sen yhteystiedot on koostettu muun muassa seuraavista tietolähteistä: YTJ-rekisteri, Kaupparekisteri, yritysten nettisivut, ammatillinen sosiaalinen media Linkedin. Yritysrekisterin tietoja voidaan rikastaa käyttämällä tietoaineistoja eri lähteistä.

Tässä ilmoituksessa kuvattava aineisto koostuu kilpailussa tehtävän kyselyn vastauksista. Kyselyssä kysytään suurten yritysten edustajilta yritysten startup-yhteistyön kehitystilanteesta ja näkemyksistä. Vastaukset kootaan yrityksiltä sähköpostitse tai käydyn keskustelun perusteella. Vastaukset sisältävät yritysten edustajien tuottamat vastaukset kilpailun kysymyksiin (kysymykset ovat saatavilla tietosuojavastaavalta).

Yrityksen luottamukselliseksi ilmoittamien vastausten kautta saatuja tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman erillistä tietojen luovutusta koskevaa nimenomaista lupaa.

Kilpailun yhteydessä järjestetään myös yhteiskehittämiseen perustuvia työpajoja, joissa yritysten edustajat vapaaehtoisesti työstävät yhdessä suuryritysten startup-yhteistyössä kohtaamia yhteisiä ongelmia. Näissä työpajoissa kertyvä aineisto on osallistujien ja järjestäjien vapaasti käytettävissä.

Yrityksen osallistuminen ja tunnistaminen Suomen startup-ystävällisin yritys 2022 -kilpailuun voidaan julkistaa (yrityksen nimi). Tämä tehdään osallistumisilmoituksen perusteella, ja yrityksellä ei ole mahdollisuutta pyytää jälkikäteen poistumista kokonaan yritysrekisteristä. 

5. Kilpailun nimi, luonne ja kesto- ja säilytysaika

Suomen startup-ystävällisin yritys 2022 -kilpailu on luonteeltaan ystävällinen, yhteistyöhenkinen, kaikille osapuolille lisäarvoa tuottamaan pyrkivä projekti. Mukana on myös vertaisoppimisen elementtejä. Tavoitteena on edistää ja kehittää suuryritysten ja startup-yritysten yhteistyötä eri tavoin.

Kilpailu sisältää sekä kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmällistä tutkimusta ja sen perusteella muodostettua analyysiä, pohdintaa ja toimenpidesuosituksia.

Kilpailun aineiston keruun arvioitu kestoaika on loppuvuosi 2022. Kilpailun voittajat julkistetaan joulukuussa 2022. Tieto voitosta tai muusta sijoituksesta saatetaan julkiseksi yrityksen kanssa erikseen koordinoidulla tavalla. Tämän aineiston osalta kilpailu on kertatutkimus. Aineistot arkistoidaan ja säilytetään tutkimuksellista syistä vähintään 5 vuotta, vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi mahdollisten tulevien kilpailujen ja akateemisten tutkimusten mahdollistamiseksi.

6. Kilpailun toteuttajat

Yhteisvastuulliset toteuttajat

BrainStormCorner, Juho Rissanen Tampereen startuptukiyhdistys, Tommi Uitti

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena käytetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §, joiden mukaan kilpailun oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn on kilpailuun osallistujan oma suostumus.

8. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot)

Kilpailussa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

9. Tietosisältö henkilötietojen osalta

Kilpailussa kuvatun aineiston osalta kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietoja vastausaineiston hankkimiseksi yrityksen tietojen osalta: yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatillinen sosiaalinen media Linkedin. Yritysrekisterin vastausaineisto kilpailun analyysin toteuttamiseksi ei sisällä henkilötietoja.

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle

Yritysrekisterin tietoja ei sellaisenaan siirretä kilpailun ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkiseksi saatettavan analyysin osalta yhdistellä ja anonymisoida, mikä tarkoittaa sitä, että yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. Yritysrekisteriin liittyviä vastausaineistoja voidaan luovuttaa ulos vain erillisellä suostumuksella.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Käytämme tavanomaisesti Suomessa käytössä olevia Microsoftin ja Googlen pilvipalveluita, jotka saattavat siirtää tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle (esimerkiksi tiedon tallentuminen palvelimelle). Muuten tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

12. Automatisoitu päätöksenteko ja kontaktointi

Automaattisia päätöksiä tai kontaktointia ei tehdä hyödyntämällä henkilötietoja tai yritysrekisterin tietoja.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineistoja ei käsitellä paperilla, vaan tiedot pidetään digitaalisesti suojattuina Googlen ja Tampereen yliopiston tietojärjestelmien voimassa olevien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuojakäytäntö sisältää Googlen ja Tampereen yliopiston käyttäjätunnusten luottamuksellisen käytön ja pääsynhallinnan. Vastausrekisteriin on pääsy vain kilpailun palveluntuottajalla, tuomaristolla ja tutkimuksen toteuttajalla. Tampereen yliopiston tietosuojakäytännön mukaan yksittäisen käyttäjän luottamuksellinen ja yksityinen tietojenkäsittely on suojattu monipuolisella pääsynhallinnalla ja verkonvalvonnalla.

Google, tietoturva: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Tampereen yliopisto, tietoturva: https://www.tuni.fi/fi/it-palvelut/kasikirja/tietoturva

Vastausaineistoja käsitellään paikallisesti vain kilpailun palveluntuottajien omalla kovalevyllä. Tietoja siirtyy verkon yli niissä tilanteissa joissa vastauksia vastaanotetaan kilpailijoilta, kun vastauksia tallennetaan pilveen arviointipaneelin (jury) työtä varten, ja kun jury tutustuu aineistoon pilvipalvelussa. Pilvipalvelujen tietosuoja seuraa Googlen ja Tampereen yliopiston tietosuojakäytäntöjä. Tampereen yliopistossa käytetään pääasiassa Microsoftin palveluja.

14. Kilpailun arvioinnin suorittajat ja tietojenkäsittelijät

Kilpailun arviointia suorittavat Tommi Uitti ja Juho Rissanen, ja heidän apunaan voi toimia erikseen valtuutettuja arviointipaneelin (jury) jäseniä, joilla on hyvä asiantuntemus startup-yhteisöstä, startup-yrityksistä, suuryrityksistä ja/tai näiden välisestä yhteistyöstä. Juryn jäsenten valtuutuksen voi tarkistaa viittaamalla tähän tietosuojailmoitukseen.

Valtuutettujen henkilöiden tiedot täydennetään tähän alle, silloin kun valtuutettuja henkilöitä käytetään:
(täydennetään myöhemmin)

15. Kilpailun tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tarkempia tietoja voi tiedustella kilpailun tietosuojavastaavalta:

Tommi Uitti
tommi.uitti@tuni.fi
Tampereen startuptukiyhdistys ry, y-tunnus 2869288-9

See also our Cookie Policy.